راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

ü      رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، نتیجه و پیشنهادات ، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا) ضروری است.

ü      چکیده مقاله حداکثر در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

ü      چکیده در بر دارندۀ روش، ابزار، نتایج تحقیق و رویکرد خاص (بنیادی – کاربردی یا علمی – دینی) باشد.

ü      واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه)  در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

ü      مجله از مقالات با رویکرد اسلامی در زمینه روان شناختی و تربیتی  استقبال می کند.

ü      مقالات ارسالی  قبلا چاپ نشده و هم زمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.

ü      به همراه نام نویسنده یا نویسندگان؛ رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشگاه، دانشکده و رایانامه درج گردد.

ü      نویسنده مسئول مقاله مشخص گردد.

ü      توضیحات و معادل‌های خارجی واژه ها و اصطلاحات علمی، با شماره‌گذاری در پی نوشت آورده شود.

ü      مقاله همراه با فایل آن در حداکثر 25-30 صفحه (7500 - 9000 کلمه)، در محیط word تنظیم و به یکی از دو صورت زیر ارسال گردد:

ü       وبگاه دوفصلنامه:http://mag.hoda.jz.ac.ir

ü      ایمیل دوفصلنامه:(f.k.journal@gmail.com)

ب) روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

ü      ارجاع به منابع به شیوۀ درون متنی (APA) است؛ مثال: (مطهری، 1375، ص 71).

ü      منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد ترتیب الفبایی نویسنده اول) تنظیم و معرفی شود.

ü      ترتیب نوشتن مشخصات کتاب در کتابنامه چنین است:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر ، نوبت چاپ، شماره جلد.

مثال: پور بافرانی، حسن ، 1388ش، ضابطه دوم قتل عمد: تعارض قانون و رویه قضایی، تهران، میزان، چ 1.

ü      ترتیب نوشتن مقاله در کتابنامه چنین است:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره مجله، صفحات.

مثال: کاتوزیان، ناصر، 1385 ش، سوء استفاده از حق یا تقصیر از اجرای حق، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 21، ص 50-63.

ü      منابع به زبان خارجی نیز به ترتیب فوق می باشد.

ج) تذکرات

ü      آرای مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست.

ü      مسئولیت محتوای مقالات به عهدۀ نویسندگان است.

ü      مجله در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

ü      نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.