اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن انصاری

روانشناسی استادیار دانشکده هدی

hansaririhu.ac.ir

سردبیر

مرضیه اسکندرجو

فقه و اصول استادیار موسسه آموزش عالی معصومیه

m.eskandarjooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

نسرین کردنژاد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده هدی

n.kordnejadyahoo.com

معصومه اسماعیلی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار دانشکده هدی

masomehesmaeeliyahoo.com

محمد جواد فلاح

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

mjfallah.acgmail.com

محمدمهدی گرجیان

عرفان اسلامی استاد دانشگاه باقرالعلوم

gorjianbou.ac.ir

عباس خورشیدی

علوم تربیتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

a_khorshidi40yahoo.com

محدرضا سالاری فر

روانشناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

msalarifaryahoo.com

سید محمود مدنی بجستانی

علوم حوزوی مدرس حوزه و دانشگاه

modirjz.ac.ir

محمود نوذری

روانشناسی تربیتی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mnowzaririhu.ac.ir

مدیر اجرایی

اعظم فضل اللهی

کارشناس امور پژوهشی

a.fazlollahi1398gmail.com
09923760080