اهداف و چشم انداز

 

هدف از دوفصلنامه " مطالعات روانشناختی تربیتی معارف اسلامی" انتشار پژوهش ها در زمینه مطالعات تربیتی و روان شناختی از دیدگاه دین مبین اسلام، اطلاع رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان در حوزه فوق می باشد

موضوعاتی که در این راستا مورد توجه این دوفصلنامه است عبارتند از:

موضوعات قرآنی و دینی با رویکرد تربیتی و روانشناسانه - 

موضوعات روان شناسی اسلامی با نگاهی نقادانه در این زمینه-

کاربردهای روانشناسی اسلامی و تربیت دینی در جوامع امروزی